Novinky

Pronájem, Byt, 2+kk, 42 m²

6 500 Kč
za měsíc + energie
Tetín, Prostějov

Prodej, Byt, 3+kk, 78 m²

2 190 000 Kč
včetně provize RK
Jihoslovanská, Prostějov

Pronájem, Byt, 2+kk, 45 m²

8 500 Kč
za měsíc + energie
Kostelecká, Prostějov

Převod médií (elektřina, plyn, voda)

Naše kancelář je nápomocna klientům při převodu elektřiny, plynu a vodného stočného.

K převodu je zapotřebí zpravidla poslední vyúčtování elektřiny, plynu nebo vodného stočného. Tyto dokumenty obsahují potřebné informace pro vyplnění formulářů pro převod. Každý převod je specifický a je řešen individuálně. Kancelář zpravidla zajistí potřebné formuláře, provede jejich vyplnění a klient na závěr provede kontrolu a podepíše formulář. Následně kancelář zajistí odeslání dokumentů k dodavateli energií a služeb.

Financování bydlení (hypoteční úvěr, stavební spoření)

Hypoteční úvěr

Co je to hypoteční úvěr? Je to dlouhodobý úvěr k zajištění investic do nemovitostí, který je jištěn zástavním právem k nemovitosti nebo ručiteli, záleží na výši poskytovaného hypotečního úvěru.

Komu je určen? Je určen fyzickým osobám, občanům ČR, popřípadě osobám, které mají trvalý pobyt na území ČR.

Výhody hypotečních úvěrů

 • rychlé řešení bytové situace
 • minimální nárok na vlastní kapitál
 • možnost rozložení splátek na delší časové období
 • státní podpora a odpočet úroků z daňového základu
 • nízká úroková sazba
 • možnost kombinace se stavebním spořením

Co lze z hypotečního úvěru financovat

 • koupi nemovitosti (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, rekreační objekty)
 • výstavbu nemovitosti, přestavbu nebo dostavbu
 • rekonstrukci, modernizace nebo opravu nemovitosti
 • vypořádání spoluvlastnického podílu
 • splacení dřívějších úvěrů, které byly prokazatelné použity na investici do nemovitostí

Zajištění hypotečního úvěru

Hypoteční úvěr může být zajištěn zástavním právem k jakékoliv nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsána v katastru nemovitostí, rozestavěnou stavbou nebo ručiteli, přičemž záleží na výši čerpaného úvěru. Zpravidla je touto nemovitostí samotná objekt, na který se hypoteční úvěr použije.

Čím je omezena výše hypotečního úvěru

Výše hypotečního úvěru je limitována hodnotou zastavených nemovitostí a schopností klienta úvěr splácet (www.aliaweb.cz).

Jaké jsou lhůty splatnosti hypotečního úvěru, jaká je úroková sazba

Minimální a maximální doba splatnosti jsou individuálně stanoveny poskytovatelem hypotečních úvěrů. Úroková sazba je individuálně stanovena na základě posouzení návratnosti a hodnoty zajištění úvěru nemovitosti. Úroky z hypotečního úvěru můžete odepsat od daňového základu (www.csas.cz, www.kb.cz, www.cmhb.cz).

Jak můžeme hypoteční úvěr čerpat, jak ho lze splácet

Hypoteční úvěr lze čerpat buď postupně po dobu dvou let od podpisu smlouvy o hypotečním úvěru nebo jednorázově. Splátky hypotečních úvěrů lze na základě požadavků klienta stanovit buď konstantními částkami nebo je lze v průběhu navýšit či snížit, záleží na vybrané variantě hypotečního úvěru.

Doklady potřebné ke schválení hypotečního úvěru

 • výpis z listu vlastnictví z katastrálního úřadu ne starší jak jeden měsíc
 • snímek z katastrální mapy ne starší jak jeden měsíc
 • nabývací titul (listina, na základě které nabyl prodávají vlastnické právo k nemovitosti)
 • znalecký posudek (vypracován smluvním odhadcem - určí bankovní ústav)
 • smlouva o budoucí kupní smlouvě s ověřenými podpisy (vypracuje naše realitní agentura)
 • doklad o pojištění nemovitosti
 • potvrzení o výši přijmu měsíční výdaje

Pojištění hypotéky

Nemovitost, která je předmětem zajištění hypotečního úvěru, musí být pojištěna proti živelním rizikům na takovou částku, aby v případě vzniku pojistné události mohla plně nahradit výši nákladů nutných k obnovení původního stavu nemovitosti. Banka může v některých případech požadovat i uzavření životního pojištění klienta.

Doporučíme Vám zástupce příslušného bankovního ústavu, který Vám po celou dobu vyřizování bude nápomocen. Nejpozději do 8 týdnů od podpisu zástavní smlouvy by se transakce měla ukončit včetně vyplacení finančních prostředků bankou.

Stavební spoření

Chcete-li koupit rodinný dům, stavební pozemek, byt v osobním vlastnictví, popřípadě nabýt členská práva a povinnosti k družstevnímu bytu prostřednictvím stavebního spoření, je třeba doložit následující doklady:

Převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu

 • kopie nájemní smlouvy
 • smlouva o smlouvě budoucí o převodu členských práv a povinností s ověřenými podpisy (vypracuje naše realitní agentura)
 • potvrzení o výši příjmu, 3 výplatní lístky všech účastníků (žadatel, spoludlužník, ručitelé)

Koupě rodinného domu, stavebního pozemku, bytu do osobního vlastnictví

 • výpis z listu vlastnictví z katastrálního úřadu ne starší jak jeden měsíc
 • snímek z katastrální mapy ne straší jeden měsíc
 • nabývací titul (listina, na základě které nabyl prodávají vlastnické právo k nemovitosti)
 • znalecký posudek (vypracován smluvním odhadcem - určí bankovní ústav)
 • smlouva o budoucí kupní smlouvě s ověřenými podpisy (vypracuje naše realitní agentura)
 • doklad o pojištění nemovitosti
 • potvrzení o výši přijmu
 • měsíční výdaje.

Doporučíme Vám zástupce příslušné stavební spořitelny, který Vám po celou dobu vyřizování bude nápomocen. Nejpozději do 8 týdnů od podpisu zástavní smlouvy by se transakce měla ukončit včetně vyplacení finančních prostředků stavební spořitelnou (www.cmss.cz, www.csas.cz, www.wuestenrot.cz ).

Úroky z úvěrů ze stavebního spoření i z překlenovacích úvěrů můžete odepsat od daňového základu.Splátky úvěru si můžete rozložit libovolným způsobem. Doba splatnosti úvěru je podle zvolené varianty stavebního spoření.

Co lze ze stavebního spoření financovat

 • převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu
 • koupě bytu do osobního vlastnictví
 • koupě rodinného domu
 • koupě stavebního pozemku
 • stavba objektu pro bydlení
 • změna, modernizace a údržba bytu
 • modernizace stavby pro bydlení nebo její části, včetně úhrady případného podílu na úpravách společných částí
 • stavební úprava nebytového prostoru na byt

Potřebné doklady k prodeji/pronájmu

Potřebné doklady k prodeji nemovitosti a k převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu.

Prodej nemovitosti

 • nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku, atd.)
 • aktuální výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí
 • aktuální snímek z katastrální mapy
 • znalecký posudek (zajistí naše realitní agentura)
 • u právnických osob výpis z obchodního rejstříku

Převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu

 • nájemní smlouva
 • výpis nájmu

Dojde-li mezi ke sporu mezi naší kanceláří a zájemcem, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Daňové povinnosti (daň z nabytí nemovitých věcí, daň z příjmu)

Daň z nabytí nemovitých věcí - poplatníkem je vždy kupující

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z „úplatných převodů nemovitostí“, tedy z prodeje nemovitostí nebo jejich směn. Netýká se bezúplatných převodů, jako je dědictví nebo darování (výjimkou je „vzájemné darování“). Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy kupující.

Úplatný převod nemovitosti je od daně osvobozený, když se jedná o:

 • první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat
 • první úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat
 • převod majetku družstev do vlastnictví jejich členů

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci v němž:

 • byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí
 • nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí
 • nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla poplatníkovi doručena jiná listina, kterými se potvrzují vlastnické vztahy k nemovitosti

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně.

U převážné většiny kupních či směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané (kupní) ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň.

Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75 % tzv. "směrné hodnoty" nebo částka odpovídající 75 % zjištěné ceny (podle znaleckého posudku).

Podrobné informace jsou dostupné na: http://www.financnisprava.cz

Daň z příjmu

Poplatník daně z příjmu je

 • převodce členských práv a povinností k družstevnímu bytu v případě, že doba mezi nabytím a převodem členských práv je kratší než 5 let
 • převodce při prodeji rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště kratší dobu než 2 roky bezprostředně před prodejem
 • převodce při prodeji nemovitostí, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku
 • převodce při prodeji nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5-ti let

Osvobození od daně z příjmu

 • převodce členských práv a povinností k družstevnímu bytu v případě, že doba mezi nabytím a převodem členských práv je delší než 5 let
 • převodce při prodeji rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem
 • převodce při prodeji nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5-ti let převodce při prodeji nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba 5-ti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. Toto neplatí v případě při prodeji nemovitostí, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmu nejpozději do konce března roku následujícího a v tomto termínu i daň zaplatit. Sazba daně činí 15%.